Výchovný poradce

Mgr. Martina Giercuszkiewiczová

Středa (pro žáky): 9:40-10:00
Čtvrtek (pro rodiče): 14:00-14:30
Po-Pá(pro učitele): 7:30-8:00
 
giercuszkiewiczova.bezructri@iskola.cz
 
Výchovný poradce realizuje úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a volby studia a povolání žáků.
 
Poradenská a konzultační činnost: 
 • Vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Kontroluje platnost vyšetření z pedagogické poradny a informuje učitele o žácích individuálně i skupinově integrovaných. 
 • Na základě vyšetření žáků vypracovává spolu s příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plány pro žáky individuálně integrované.
 • Kontroluje plnění individuálního vzdělávacího plánu žákem i vyučujícími. 
 • Je k dispozici žákům a ostatním vyučujícím i rodičům v době svých konzultačních hodin. Případně po domluvě kdykoliv.
 
Metodická činnost: 
 • Poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, při přípravě třídnických hodin apod.
 • Poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc v oblasti výchovných trendů, sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich ostatní vyučující.
 
 Propagace školy a nábor nových žáků: 
 • Účastní se akcí typu „Burza škol“, „Den otevřených dveří“ apod. určených k propagaci školy. Spolupráce s dalšími organizacemi:
 • Účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 • Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.
 • Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod. 
 • Tvorba žákovských portfolii k volbě povolání.
 
Spolupráce s metodikem prevence: 
 • Ve spolupráci s metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.) 
 • Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické. V případě vážný ch problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání pořizuje zápis. 
 • Informuje žáky končících ročníků o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na SŠ, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení. (Vedení nástěnky, individuální konzultace).
 
Spolupráce s vedením školy: 
 • Předkládá řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.
 • Vypracovává roční plán výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.