Metodik prevence

Mgr.Radka Hvozdovičová
 

Konzultační hodiny:

Úterý (pro žáky):9:40-10:00

Pondělí (pro rodiče): 14:00-15:00

Po-Pá (pro učitele): dle potřeby


hvozdovicova.bezructri@iskola.cz
NEBO PO TEL. DOMLUVĚ!

 

Školní metodik prevence (ŠMP) poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách sociálně rizikových jevů.

Poskytuje metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole z hlediska vzniku sociálně rizikových jevů.

Spolupracuje zejména s třídními učiteli a také s dalšími pedagogickými pracovníky.

Koordinuje přípravu preventivního programu a jeho realizaci na škole. Podle aktuálních podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a sleduje jeho účinnost.

Na žádost třídních učitelů a zákonných zástupců žáků vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování.

 

Sociálně patologické jevy jako důležitá část práce školního metodika prevence

 

 

Sociálně patologický jev:

  • je obecně takové chování jedince, které je charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot
  • je chování a jednání, které vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím

Oblasti výskytu sociálně patologických jevů: mezilidské vztahy; návyky; agresivita; sekty, kulty a jiná společenská uskupení; kriminalita; hráčství; sex; rasová problematika

 

Důsledky sociálně patologických jevů: jedinec a prostředí

 

Formy ovlivňování sociálně patologických jevů: represe a prevence

 

Nejčastěji se vyskytující sociálně patologické jevy u dětí a mládeže:

§       násilí a šikanování

§       záškoláctví

§       kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování

§       ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže

§       xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus

§       užívání návykových látek (drogové závislosti)

§       netolismus (závislost na internetu) a patologické hráčství (gambling) (nedrogové závislosti)

§       divácké násilí

§       komerční sexuální zneužívání dětí

§       syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN)

§       sekty a sociálně patologická náboženská hnutí

 

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

§       Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

§       experimenty žáků s návykovými látkami

§       vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

§       fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

§       projevy rasové a menšinové intolerance

§       domácí násilí a sexuální zneužívání

§       …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.