Volba povolání

 

Výchova k volbě povolání je součástí všeobecného vzdělávání, které zahrnuje přípravu na svět práce, postupnou profesní orientaci a pomoc při volbě
profesionální dráhy. Rozšiřuje obecně pracovní kompetence a předprofesní dovednosti, seznamuje s trhem práce, povinnostmi a právy pracujících, vztahy na 
pracovišti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, poskytuje vhled do charakteristických rysů a typů zaměstnání, seznamuje se socioekonomickým 
statusem profesí atd. (Průcha, Walterová a Mareš, 2003, s. 278).
 
Průcha, Walterová a Mareš (2003, s. 274)  volbu povolání definují jako proces zahrnující rozhodování o volbě studia nebo přípravy na povolání, konkrétního 
povolání a celou profesní dráhu  člověka. Volba povolání je součástí celkového vývoje osobnosti, v němž hlavní roli hrají rozhodovací procesy.  
V posledních letech se tento termín používá v různorodých významech (srov. Strádal, Mertin a Úlovcová, 2007, s.  1) a zahrnuje rozhodování o konkrétním 
povolání, které by dotyčný jednotlivec chtěl v budoucnu vykonávat, výchovu k volbě povolání, výběr střední školy v posledním ročníku základní školy, hledání 
konkrétního zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele a rekvalifikace na jiné povolání.  
 
Na naší škole se aktivně věnujeme přípravě k volbě povování. Žáci se pravidelně testují v 5. a 9. ročníku (SCIO), kde si mohou prověřit vědomosti a dovednosti, které za dobu školní docházky získali a zamyslet se nad tím, které povolání, potažmo střední škola bude pro ně nejvhodnější.Výchovu k volbě povolání a volbu povolání také realizujeme formou diskuze a v rámci mezipředmětových vztahů probíráme možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých povolání pro jednotlivce. Pro žáky a rodiče jsou organizovány semináře a besedy se zástupci škol, Úřadu práce Třinec a dalších. Pravidelně informujeme o novinkách a aktualitách. V druhém pololetí 8. třídy a prvním pololetí 9. třídy se pak žákům aktivně věnujeme v oblasti světa práce. Učivo je zaměřeno na základní otázky, které žáky čekají při výběru střední školy a při jejím nástupu. Seznámí se s různými profesemi, pracovními prostředky a pracovním prostředím, kvalifikačními a zdravotními požadavky formou workshopů a praktických dovedností. Součástí výuky jsou také základy podnikání, financování domácnosti a firem..