Školní psycholog

Mgr. Stefania Gruszka

 

Konzultační hodiny: 

úterý 8:00-8:45, 14:00-15:00 

čtvrtek 14:00-15:00

558 993 010

gruszka.bezructri@iskola.cz

 

Kdykoliv po telefonické domluvě.

 
Od tohoto školního roku bude na naší škole působit vedle metodika prevence a výchovného poradce také školní psycholog - ti budou společně tvořit školní poradenské pracoviště. Rádi bychom, aby školní psycholog spolupracoval s třídními učiteli na práci v třídních kolektivech, třídnických hodinách, adaptačních kurzech, na práci s ohroženými dětmi nebo dětmi v nesnázích. 
 
Co bude jeho náplň práce a v čem Vám může pomoci?
 

Školní psycholog po dobu školní docházky:

 • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem,
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané,
 • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá,
 • poskytne krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci,
 • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole,
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně-patologických jevů, klima třídy apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili,
 • pracuje s celým třídním kolektivem (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností),
 • podílí se na přípravě adaptačních dnů a kurzů, zápisů do 1. tříd,
 • provádí depistáž a diagnostiku nadaných dětí,
 • provádí depistáž specifických poruch učení žáků,
 • poskytuje poradenství v oblasti výukových a výchovných problémů žákům a rodičům,
 • pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.